Dyslexi och barn – 7 bra saker att känna till

Dyslexi barn

Att ha barn med dyslexi är en vanlig oro bland många föräldrar. Idag finns det betydligt mer förståelse och hjälpmedel för barn med denna funktionsnedsättning än tidigare. Uppkomna utmaningar med läs- och skrivsvårigheter kan med tidiga insatser och stöd från föräldrar, skola och specialister reduceras markant. I vuxen ålder kan konsekvensen minimeras till främst lägre läshastighet.

Det är viktigt för oss som föräldrar att känna till mer om denna varaktiga funktionsnedsättning för att vid behov kunna stötta våra barn på bästa sätt.

Föräldraguiden.se listar nedan 7 bra saker känna till om dyslexi och barn.

Dyslexi barn

Vad är dyslexi?

Läs- och skrivsvårighet är en övergripande term som syftar till de som har svårt att läsa och skriva. Dyslexi är en undergrupp som avser specifika, ärftliga och betingade hinder vid läsinlärning och skrivning. Främst är det så kallad kodavläsning, att ta till sig automatisk kopplingen mellan talljud och bokstäver, som utgör en stor utmaning.

Det är en relativt vanlig nedsättning och även om det inte finns en skarp gräns för vad som är dyslexi så brukar forskare säga att det är ca 4-8% av populationen som har det. Pojkar har i större utsträckning dyslexi än flickor. Nedsättningen är inte kopplat till intelligens och individer som Albert Einstein, Selma Lagerlöf och Bill Clinton har alla kämpat med dyslexi för att nämna några. Dyslexi förekommer ofta med andra funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD.

Varför dyslexi?

Dyslexi är som nämnt ovan ärftligt och forskningen på gener som påverkar detta har pågått länge. Det finns ingenting som en förälder kan göra för att undvika dyslexi hos sitt barn. Som alltid är det bra att vara uppmärksam på hur ditt barn utvecklar sin läsning, inte bara för att upptäcka symptom, utan för att barn oftast behöver hjälp och motivation för att lära sig läsa.

Symptom på dyslexi

När barnet börjar på förskola eller i tidig skolålder upptäcks ofta dyslexi för första gången. Symptomen kan se olika ut för olika barn. En del har mer problem med att läsa och andra med att skriva. Andra har svårt att skilja mellan ord och delar av ord och vissa kastar om bokstäver och ord.

De flesta med dyslexi läser långsamt, hakar upp sig på ord, utelämnar ord eller bokstäver och läser fel.

Vanliga symtom att känna till är:

  • Svårt att skilja på ljud i språket, exempelvis u och y
  • Vänder på bokstäver i ord, exempelvis mat och tam
  • Kastar om bokstäver i ord, exempelvis skriver träning i stället för tärning
  • Svårt att stava
  • Svårt att lära sig rabbla, exempelvis multiplikationstabell eller årets månader
  • Svårare att ta till sig information via läsning än muntligt

Dyslexi, söka hjälp

Är du orolig för att dit barn har dyslexi är första steget att kontakta barnets lärare och skola. Om barnet har fortsatta problem trots specialstöd så kan det vara aktuellt med en dyslexiutredning. Ofta sker inte en utredning förrän tidigast i årskurs 3.

Är barnet ännu inte i skola så finns det metoder, före skolstart, att upptäcka barn i riskzonen. Det är då främst tester av barnets förmåga att uppfatta barnets språkliga medvetande och fonetiska medvetenhet.

Dyslexitest

Det finns inga klara dyslexitest som enkelt kan avgöra om ett barn eller individ har dyslexi på nätet. Dyslexi.fi har utvecklat ett enkelt test online som ger en vägvisning om en person tillhör riskgruppen. Testet är framtaget för vuxna och grundar sig på British Dyslexia Associations kontrollista.

Pröva testet här

För att få en verklig diagnos ska personer med kunskap om dyslexi utreda ditt barn. Din husläkare kan remittera er till en logoped alternativt kan skolans specialpedagog genomföra en utredning.

Du kan läsa mer om vårdguidens direktiv angående dyslexi här

Dyslexidiagnos

Endast utbildad och legitimerad personal skall göra medicinsk diagnos, exempelvis logopeder, psykologer och läkare. Ordet diagnos är i sig inte skyddat vilket innebär att även pedagoger kan göra egna utredningar och ställa en slags diagnos med förslag på åtgärder.

Svenska Dyslexiföreningen rekommenderar att en utredning jobbar i team där de kompetenser som ärendet kräver får säga sitt, det vill säga både pedagoger och medicinskt utbildad personal. Ju mer djupgående kartläggning desto bättre åtgärdsprogram kan barnet få.

Förälder till barn med dyslexi

Rätt till stöd för läs- och skrivsvårigheter ser lite olika ut var i landet ni bor. Generellt behövs dock inte en diagnos för att få stöd, alla ska få stöd och lämpliga läromedel för att nå sina mål enligt skollagen.

Skolan är skyldig att se till att en pedagogisk utredning görs om det stöd som ges inte räcker till att barnet når det satta målet.

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hos barn kräver mycket både av skola och hemmet. Se till alla barnets egenskaper. Svårigheter med att läsa och skriva är bara en del. Sträva alltid efter att stärka barnets självbild främst genom att utgå från de positiva egenskaperna. Det finns idag gott om hjälpmedel och alternativa verktyg att använda hemma. Dyslexi ska inte vara ett hinder för inlärning och uttrycksförmåga även om arbetet med att överkomma det är en långsiktigt strävan.

Läs också ”Barn med feber”

About foraldraguiden 12 Articles
Föräldraguiden.se är en mötesplats för oss föräldrar som vill ge våra barn de bästa av förutsättningar i livet. Vi tror på allas lika värde och att en bra framtida värld börjar med att vi ger våra barn en trygg uppväxt och bra värderingar.